TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ

Vizyonnet İletişim Ltd.Şti’nin (Bundan böyle “VizyonNet” olarak anılacaktır.) sunduğu Toplu SMS hizmeti(Hizmet), oluşan Ön Ödemeli Toplu Mesajlaşma Paketleri (Bundan böyle “Paket” olarak anılacaktır.) Artıada’den almak istediğimiz hizmet ile ilgili olarak işbu Taahhütname kapsamındaki yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

1.HİZMET TANIMI

Toplu SMS Hizmeti,aynı kısa mesajın aynı anda bir çok kişiye gitmesini sağlayan bir STH hizmetidir.

2. YÜKÜMLÜLÜKLER

A.HİZMET İLE İLGİLİ ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER;

1.İşbu Taahhütname kapsamındaki Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.artimesaj.com adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,

2.İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS mesaj içeriklerini, işbu Taahhütnamenin Ek- 1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,

3.İşbu taahhütname’nin imzalanması ile birlikte,VizyonNet kısa mesaj platformunda tarafımızın kullanımına yönelik bir abonelik açılacağını ve tarafımızca belirlenen cep telefonlarına VizyonNet sistemi üzerinden toplu kısa mesaj gönderilmesi için kullanıcı adı ve şifresi tanımlanacağını ve bu şifrenin tarafımızca belirlendiğini,bir çözüm ortağının sistemi üzerinden hizmet alınması durumunda çözüm ortağına (Toplu SMS hizmetinin satış ve pazarlamasını ve Toplu SMS hizmeti ile ilgili olarak sair işlem hizmeti veren ve bu konuda VizyonNet tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişi),tanımladığımız yetkili kişiye telefon,elektronik posta veya yazılı olarak bildirilebileceğini,

4.İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, yürürlükte olan yasalara aykırı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. Kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; herhalükarda Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,

5.İşbu Taahhütname konusu Paketler kapsamında Toplu SMS gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, VizyonNet’in gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

6.İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize bağlı olarak değişen KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu mesajları herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,

7.İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamındaki Toplu mesajların VizyonNet tarafından Paketlerin tanımlaması yapıldıktan sonra en çok 2 yıl içerisinde kullanılması gerektiğini, söz konusu süre sona erdikten sonra kullanmadığımız Toplu mesaj olması halinde bu mesajların Kredi Hesabımızdan gerekli görülmesi halinde otomatik olarak silinebileceğini bildiğimizi ve bu konuda itirazımızın olmayacağını,

8.İşbu Taahhütname kapsamındaki hizmet kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz kişilere ait mobil telefon numaralarının, izinleri dahilinde alındığını,kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı,bu hususlarda bu kişilerden gelecek her türlü talep,şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, kısa mesajların mesajları alan kişiye isteği dışında gönderilmiş olmasından VizyonNet in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu konularda mesajları alan kişiler tarafından,yada bu kişilerin GSM operatörlerine,BTK’ya,TİB’e ve Diğer TC kurumlarına yapacakları başvurular sonucu bu kurumlar tarafından VizyonNet’e yöneltilecek talep ve davaların asıl muhatabının Kurumumuz olduğunu,

9.İşbu Taahhütname konusu hizmet kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak kişinin cep telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile VizyonNet’e bildireceğimizi, VizyonNet’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; taahütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda VizyonNet’e yazılı olarak bildireceğimizi,

10.EK-1’de yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile talep ettiğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, Kurumumuzun, Kurumumuza ait Patenti alınmış bir ürünün ismi, Kurumumuzca marka tescili yapılmış bir markamız veya Kurumumuza ait bir Web sayfası olabileceğini, tanımların yapılabilmesi için Afanumerik başlık/başlıkların Kurumumuzla ilişkisini gösteren yazılı evrakları VizyonNet’e ibraz edebileceğimizi,

11.Gerek mesajı alacak kişinin onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle bu kişilerden VizyonNet’e, kendilerine Toplu mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde VizyonNet’in tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu sözkonusu kişilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, dilerse bu kişilerden gelen bu talebi tarafımıza iletebileceğini, VizyonNet’den ya da bu kişilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu bu kişilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

12.İşbu Taahhütname kapsamında VizyonNet’den alacağımız Hizmetlerii/Paketleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,

13.VizyonNet’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Hizmeti geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, Servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

14.İşbu Taahhütname konusu Servisler/Paketler kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,

15.VizyonNet’in; Toplu mesaj gönderimi yapılan kişilerin mobil telefon hattının açık olmaması, bu kişilerin telefon ayarlarının Toplu mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu mesajların bu kişilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde VizyonNet’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

16.VizyonNet’in kanaatine göre aşırı yada ölçüsüz kısa mesajı herhangi bir numaraya yada kısıtlı/kapalı/kullanılmayan numaralara göndermeyeceğimizi,

17.İşbu Taahhütname konusu Hizmet/Paketlerin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik VizyonNet’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden VizyonNet’in sorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Hizmetin sağlanmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

18.İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizle sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın VizyonNet tarafından tespiti durumunda, VizyonNet’in işbu Taahhütname konusu hizmeti durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, VizyonNet’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, hizmet durdurulsun ya da durdurulmasın VizyonNet’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

B.ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.İşbu Taahhütnamede seçtiğimiz Paket(ler) kapsamında Toplu mesaj göndermek için, VizyonNet’in belirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile ilgili Paketi satın alarak Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Çözümleri Hesabımıza oluşturduğumuz kullanıcı adı ve parolası ile ulaşabileceğimizi, VizyonNet’in hizmet karşılığı keseceği faturanın bu hesap üzerinden kesileceğini, bir Toplu mesaj kredisinin yurtiçi gönderimlerde 1 (bir) SMS’e eşit olduğunu, K.K.T.C. dahil tüm yurtdışı gönderimlerde, gönderilen ülke ve operatöre göre ücretlendirme yapılacağını, yurt dışına yapılan sms gönderimlerinde, www.artimesaj.com adresli web sitesinde her bir Toplu mesaj karşılığında belirlenen güncel Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde, mesajın ulaşıp ulaşmamasından bağımsız olarak hesaplanarak Kredi hesabımızdan Toplu mesaj kredisi düşeceğini, fakat ulaşmayan yurt içi Toplu mesajların 48 (kırksekiz) saat içinde Kredi hesabımıza iade edileceğini, yurt dışına gönderilen smslerde ise iade yapılmayacağını, ve VizyonNet’ın arabağlantı anlaşması yapmadığı operatörlere sms gönderilmesi durumunda bu smslerin gönderilmeyeceği ve hesabımızdan kredi düşmeyeceğini,

2.ASCII (American Standart Code for Informatib Interchange-amerikan yazı standartalarını destekleyen karakter standardı) kısa mesaj metinlerin 160 karaktere kadar 1 (bir) SMS kabul edildiğini 160 karakterden uzun mesajlar için her 153 karakterin 1(bir) SMS kabul edileceği,UNICODE(Gelitirilmiş Karakter Standardı ) kısa mesaj metinlerin 70 karaktere kadar 1 (bir) SMS kabul edildiğini 70 karakterden uzun mesajlar için her 67 karakterin 1(bir) SMS kabul edileceği,

3.Vizyonnet İletişim Ltd.Şti. ile GSM Operatörleri arasındaki anlaşma şartlarının TC mahkemeleri kararları yada BTK tarafından alınacak kurul kararları ile değişmesi durumunda hesabımızdaki kredinin yeni oluşacak şartlara göre ayarlanabileceğini,hizmetin bir süreliğine durdurulabileceğini,

C.GENEL HÜKÜMLER

1.VizyonNet’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi, ve VizyonNet’deki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,

2.İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla firmamızın sorumlu olduğunu

3.İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda VizyonNet’in kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, VizyonNet’i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu,

4.. İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini VizyonNet’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,

5.İşbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olduğunu ve bu sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala işbu Taahhütname konusu hizmetten faydalanmak istemediğimizi VizyonNet’e yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde, işbu Taahhütnamenin birer yıllık süreler ile uzayacağını,

6.VizyonNet ile aramızdaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu Taahhütnamenin de kendiliğinden sona ereceğini,

7.VizyonNet’in veya Kurumumuzun çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. Hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerin işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde VizyonNet veya Kurumumuzun için mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında VizyonNet veya Kurumumuzun sorumlu olmayacağını, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak VizyonNet’e bildireceğimizi ve resmi belgeler ile tevsik edeceğimizi, bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taahhütnamenin söz konusu sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğini,

8.Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine VizyonNet’in servisi derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,

9.İşbu Taahhütnamede VizyonNet’e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının VizyonNet’in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını,

10.İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde Trabzon Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu ve ekte yer alan belgelerin tarafımızdan ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu,

11.1 (bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali VizyonNet’de kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,

12.İşbu Taahhütnamenin imza tarihinde 1.maddede tanımlanan VizyonNet’in belirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile www.VizyonNet.com adresli web sitesinde seçenekleri ve bedelleri yer alan Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri arasından seçtiğimiz Paket(ler)i satın almamız halinde işbu 2.A, 2.B, 2.C maddelerinde tanımlı tüm yükümlülüklere uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.